Kultura Wiadomości

W projekcie ustawy proponuje się dwie lub więcej uczelni do wspólnego kształcenia studentów i doktorantów w ramach prac projektowych...

Sofia, 12 stycznia (bbabo.net)

Kuwejckie kobiety obrażają 3 kuwejckie lekarki

Dwie lub więcej uczelni, aby wspólnie szkolić studentów, a także wprowadzić status tzw. doktoranci projektu. Przewiduje to uchwalony przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym - poinformowało centrum prasowe Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wraz ze zmianami Ministerstwo Edukacji i Nauki (MES) zachęca do współpracy pomiędzy uczelniami poprzez tworzenie wspólnych multidyscyplinarnych specjalności. Zapisani na nie studenci będą studiować różne dyscypliny na różnych uczelniach. Instytucje szkolnictwa wyższego będą wykorzystywać wspólne zasoby i potencjał akademicki do szkolenia kadr w zawodach wymagających wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin ważnych dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Podniesie to jakość i efektywność procesu edukacyjnego.

Projekt reguluje warunki, na jakich uczelnie będą zawierały wspólne umowy o kształceniu. Specjalności pochodzą z zawodów nieregulowanych w dziedzinach zawodowych, dla których każda uczelnia posiada akredytację, odpowiadającą jej części wspólnego kształcenia.

Warunki przyjmowania, okresy studiów, podział środków utrzymania oraz wydawanie dyplomów zostaną określone w umowie, której treść określa projekt ustawy.

Przyjęcie odbędzie się w wyznaczonych miejscach na kierownictwo zawodowe uczelni koordynującej. Uczelnie będą mogły wydawać wspólne dyplomy za ukończone kwalifikacje edukacyjne.

Kolejna zmiana umożliwia uzyskanie stopnia naukowo-dydaktycznego „Doktor” poprzez pracę nad projektem badawczym. Doktoranci muszą być kształceni przez co najmniej trzy lata w trybie regularnym na podstawie umowy między uczelnią lub instytutem badawczym a kierownikiem projektu. Jednocześnie otrzymają wynagrodzenie zgodnie z wykonywaną pracą i warunkami umowy. Może być wielokrotnie wyższa niż obecne stypendium doktoranckie w wysokości 500 BGN.

Doktoranci „projektu” będą przyjmowani po ogłoszeniu konkursu o dowolnej porze roku poza numerami zatwierdzonymi przez Radę Ministrów na dany rok.

Proponowane zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym przyspieszą kształcenie specjalistów, w tym w dziedzinach multidyscyplinarnych. Pomogą także w rozwoju młodych naukowców, potrzebnych do rozwoju działalności naukowej w kraju i rozwoju innowacyjnej gospodarki. Jednocześnie, jak zauważa Ministerstwo Edukacji i Nauki, powiązania między uczelniami będą stymulowane w celu osiągnięcia wyższej jakości nauczania i wyników naukowych.

W projekcie ustawy proponuje się dwie lub więcej uczelni do wspólnego kształcenia studentów i doktorantów w ramach prac projektowych...