Ekonomia & Biznes Wiadomości

Rosja - Inwestycje rosną

Rosja (bbabo.net), - Współpraca gospodarcza między Rosją a Indiami rozwija się, ale jak dotąd jej wielkość jest znacznie mniejsza niż mogłaby być, oparta na potencjale strategicznego partnerstwa między tymi dwoma krajami. Zostało to stwierdzone w komunikacie po szczycie między prezydentem Rosji Władimirem Putinem a premierem Indii Narendrą Modim.

Jeśli gaz z Rosji zostanie zablokowany, w Europie skończy się za sześć tygodni

Przywódcy zauważyli, że aby do 2025 r. osiągnąć wielkość wzajemnej wymiany handlowej na poziomie 30 mld USD – a taki cel wyznaczono wcześniej – konieczny jest aktywny rozwój handlu i wspólnych projektów, a także inwestycji.

Jednocześnie w tej chwili dynamika relacji gospodarczych między obydwoma krajami jest dodatnia, pomimo pandemicznych ograniczeń: w pierwszej połowie 2021 r. handel wzrósł o 38 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 r.

W rozwój stosunków gospodarczych między obydwoma krajami zaangażowanych jest obecnie wiele różnych grup roboczych i komisji. W szczególności Międzyrządowa Rosyjsko-Indyjska Komisja ds. Handlu, Współpracy Gospodarczej, Naukowej, Technicznej i Kulturalnej, która obejmuje 12 grup roboczych. Powstają też nowe – na przykład dotyczące transportu i rozwoju miast. Ten sam temat dotyczy rosyjsko-indyjskiego strategicznego dialogu gospodarczego (RISED). Nawet podczas pandemii wizyty wysokich rangą urzędników i wielkich biznesmenów obu krajów nie ustają.

Tym samym w październiku 2021 r. minister przemysłu stalowego Indii odwiedził Moskwę, aby wziąć udział w pracach Rosyjskiego Tygodnia Energii w celu uzgodnienia dostaw węgla koksowego i stali. Jak zaznaczono w dokumencie końcowym szczytu w New Delhi, podczas wizyty „podpisano memorandum o nieprzerwanych, długoterminowych dostawach węgla z Rosji do Indii do produkcji stali oraz prowadzono negocjacje w sprawie perspektyw produkcji stali specjalnych w ramach indyjskiego programu rządowego mającego na celu stymulowanie produkcji i wykorzystania technologii rosyjskich państwowych instytutów stali do produkcji stali w Indiach przez firmy prywatne i państwowe”. Jednocześnie Rosja jest zainteresowana badaniem indyjskich doświadczeń w zakresie opłacalnego wykorzystania pozostałości węglowych.

Nawiązano również kontakty między krajami w zakresie wydobycia ropy naftowej. W szczególności NK Rosnieft wraz z konsorcjum indyjskich przedsiębiorstw naftowo-gazowych sektora publicznego realizuje projekty Vankorneft, Sachalin-1 i Taas-Juryakh Neftegazodobycha w Rosji oraz w rafinerii Nayara Eney Limited w Indiach.

Rosja i Indie zwiększają wolumen rozliczeń w walutach narodowych

Ponadto indyjskie spółki państwowe i rosyjscy producenci nawozów podpisali umowę intencyjną na dostawy nawozów do Indii.

Wzmacniana jest także współpraca międzybankowa i ubezpieczeniowa. Projekty farmaceutyczne również z powodzeniem posuwają się do przodu. "Handel farmaceutyczny pozostaje jednym z głównych elementów indyjskiego eksportu do Rosji. Obie strony z satysfakcją odnotowały utrzymujący się popyt na tę grupę produktów, a także udział firm indyjskich w rosyjskim programie lokalizacyjnym w ramach Pharma 2020 i Pharma Strategie 2030. Przywódcy obu krajów wyrazili aprobatę dla wzmocnienia współpracy w zakresie dostaw wyrobów medycznych jako obiecującego nowego obszaru współpracy gospodarczej w kontekście pandemii COVID-19” – czytamy w komunikacie.

Pomimo pandemii, współpraca w sferze diamentów trwa. Rosja wydobywa diamenty, które są następnie polerowane w Indiach, gdzie przemysł ten jest tradycyjnie dobrze rozwinięty.

Podczas szczytu Rosja i Indie dyskutowały o potrzebie zniesienia barier handlowych dotyczących towarów o kluczowym znaczeniu. Mówiono też o optymalizacji odpraw celnych. W szczególności podjęto decyzję o zastąpieniu projektu Green Corridor umową o wzajemnym uznawaniu upoważnionych przedsiębiorców, a także o wymianie i wstępnym przekazywaniu danych celnych. Również dokument końcowy szczytu mówi o konieczności rozpoczęcia negocjacji w sprawie wolnego handlu między Euroazjatycką Unią Gospodarczą a Indiami.

Jednak mimo osiągniętych sukcesów pole do pogłębienia współpracy w sferze gospodarczej pozostaje nadal bardzo duże. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji.

Na szczycie w New Delhi przywódcy wezwali departamenty obu krajów do „dokończenia negocjacji w sprawie dwustronnej umowy międzyrządowej w sprawie promocji i wzajemnej ochrony inwestycji w duchu wzajemnego zrozumienia w celu ochrony wzajemnych inwestycji”.

Indie są zainteresowane napływem rosyjskich inwestycji w różnych obszarach. Na przykład w projektach budowy statków i rozwoju śródlądowych dróg wodnych, w budownictwie cywilnym i szkoleniach w tym zakresie. We wrześniu 2021 r. podpisano już umowę intencyjną między kompleksem stoczniowym Zvezda a indyjską Mazagon Dock Limited dotyczącą budowy statków handlowych.Ponadto strona indyjska zaprosiła rosyjskie firmy do udziału w 13 kluczowych sektorach inicjatywy rządu indyjskiego mającej na celu stymulowanie produkcji w ramach programów „Samowystarczalne Indie” i „Make in India”. New Delhi chciałoby również, aby strona rosyjska wzięła udział we wspólnej budowie zakładów produkcyjnych w miastach przemysłowych, budowanych od podstaw w Indiach w ramach indyjskiego programu rządowych korytarzy przemysłowych.

Należy zauważyć, że strony zwiększają wolumen rozliczeń w walutach krajowych. Omówiono wykorzystanie kart Mir i RuPay w krajowych infrastrukturach płatniczych oraz w organizowaniu interakcji między systemem Unified Payment Interface a systemem szybkich płatności Banku Rosji. Strona rosyjska zaprosiła również indyjskie instytucje kredytowe do podłączenia się do systemu transmisji komunikatów finansowych Banku Rosji w celu zapewnienia nieprzerwanych transakcji międzybankowych.

Zarówno Indie, jak i Rosja są zainteresowane rozwojem projektów na Dalekim Wschodzie. Za priorytetowe obszary inwestycji uznano obszary energetyki, transportu i logistyki, komunikacji morskiej, obróbki diamentów, gospodarki leśnej, farmacji i opieki zdrowotnej, turystyki i pomocy humanitarnej. Strony zamierzają też kontynuować rozmowy na temat realizacji 1 mld USD linii kredytowej na projekty rozwojowe na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Wcześniej Modi ogłosił zamiar zainwestowania tych środków w 2019 roku.

Stworzenie tzw. mostu energetycznego między dwoma krajami jest jednym z projektów współpracy na dużą skalę. Istnieje „mapa drogowa” rozwoju współpracy w zakresie węglowodorów na lata 2019-2024.

W Moskwie otwarto już Indyjskie Centrum Energetyczne z udziałem pięciu państwowych spółek naftowo-gazowych z Indii. Jej głównym zadaniem jest zacieśnianie więzi z rosyjskimi firmami z sektora energetycznego. Powołano także gazową grupę zadaniową, która ma określić m.in. jakie projekty są najatrakcyjniejsze dla inwestycji w infrastrukturę gazową i systemy dystrybucji gazu, wykorzystania gazu ziemnego w transporcie oraz w zakresie nowych paliw, w tym wodór.

Zarówno Indie, jak i Rosja są zainteresowane rozszerzeniem współpracy i wymianą praktyk w energetyce wodnej i cieplnej, w obszarach efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w gospodarce wodorowej oraz niskoemisyjnym rozwoju.

Ciekawy jest też oczywiście udział inwestorów w projektach infrastrukturalnych. Na przykład Indie chciałyby zaangażować rosyjskich specjalistów w systemy sygnalizacji i telematyki, projekty kolei dużych prędkości, elektryfikację kolei, a wszystko to biorąc pod uwagę zasady indyjskich programów „Make in India” i „Samowystarczalne Indie”, które wiążą się z lokalizacją produkcji. Interesuje się również rosyjskimi doświadczeniami elektronicznego systemu opłat na autostradach.

Duże pole do wspólnych prac i inwestycji sugeruje międzynarodowy korytarz transportowy „Północ – Południe”. RZD Logistics i Indiańska Korporacja Kontenerowa (CONCOR) podpisały w 2020 r. umowę o wspólnym rozwoju usług transportu multimodalnego ładunków wzdłuż tego korytarza.

Rosja - Inwestycje rosną