Umenie Správy

V návrhu zákona sa navrhujú dve alebo viac univerzít na spoločnú prípravu študentov a doktorandov prostredníctvom projektovej práce...

Sofia, 12. januára (bbabo.net)

V žiadnom formáte: Putin sa nemieni zúčastniť na Mníchovskej konferencii

Dve a viac univerzít spoločne pripravovať študentov, ako aj zaviesť štatút tzv. projektových doktorandov. Ide o návrh novely zákona o vysokých školách, ktorý prijala MsZ, uviedlo tlačové stredisko ministerstva školstva a vedy.

Ministerstvo školstva a vedy (MES) zmenami podporuje spoluprácu medzi vysokými školami prostredníctvom vytvárania spoločných multidisciplinárnych špecializácií. Študenti, ktorí sú v nich zapísaní, budú študovať rôzne odbory na rôznych univerzitách. Vysoké školy budú využívať spoločné zdroje a akademické kapacity na prípravu personálu v profesiách vyžadujúcich vedomosti a zručnosti z rôznych oblastí dôležitých pre rozvoj ekonomiky a spoločnosti. Zvýši sa tým kvalita a efektívnosť vzdelávacieho procesu.

Návrh zákona upravuje podmienky, za ktorých budú vysoké školy uzatvárať zmluvy o spoločnom vzdelávaní. Špecializácie sú z neregulovaných povolaní v odborných odboroch, na ktoré má každá vysoká škola akreditáciu zodpovedajúcu jej časti spoločného vzdelávania.

Podmienky prijatia, doby štúdia, rozdelenie prostriedkov na živobytie a vydávanie dokladov o vzdelaní budú uvedené v dohode, ktorej obsah je uvedený v návrhu zákona.

Prijímanie sa uskutoční v rámci schválených miest pre odborné smerovanie koordinačnej vysokej školy. Vysoké školy budú môcť vydávať spoločné diplomy za ukončené vzdelanie.

Ďalšia zmena umožňuje získanie vzdelanostnej a vedeckej hodnosti „doktor“ prácou na výskumnom projekte. Doktorandi sa musia vzdelávať najmenej tri roky riadnou formou so zmluvou medzi vysokou školou alebo výskumnou organizáciou a projektovým manažérom. Zároveň budú odmeňovaní podľa vykonanej práce a podmienok zmluvy. Môže to byť mnohonásobne vyššie ako súčasné doktorandské štipendium vo výške 500 BGN.

„Projektoví“ doktorandi budú prijatí po vyhlásení výberového konania kedykoľvek počas roka mimo počtov schválených MsZ na príslušný rok.

Navrhované zmeny zákona o vysokých školách urýchlia prípravu špecialistov, a to aj v multidisciplinárnych odboroch. Pomôžu aj rastu mladých výskumníkov, ktorí sú potrební pre rozšírenie vedeckej činnosti v krajine a pre rozvoj inovatívnej ekonomiky. Zároveň sa bude stimulovať prepojenie vysokých škôl s cieľom dosiahnuť vyššiu kvalitu výučby a vedeckých výsledkov, podotýka ministerstvo školstva a vedy.

V návrhu zákona sa navrhujú dve alebo viac univerzít na spoločnú prípravu študentov a doktorandov prostredníctvom projektovej práce...