Art Nyheter

Två eller flera lärosäten för att tillsammans utbilda studenter och doktorander genom projektarbete föreslås i propositionen ...

Sofia, 12 januari (bbabo.net)

Japan - C.P. Grupp med i Sustainability Yearbook 2022

Två eller flera universitet för att utbilda studenter tillsammans, samt att införa status för den så kallade. projektdoktorander. Detta förutser ett lagförslag om ändring av högskolelagen, som antagits av ministerrådet, sade presscentret vid ministeriet för utbildning och vetenskap.

Med förändringarna uppmuntrar undervisnings- och vetenskapsministeriet (MES) samarbete mellan lärosäten genom att skapa gemensamma multidisciplinära specialiteter. Studenter som är inskrivna i dem kommer att studera olika discipliner vid olika universitet. Lärosätena ska använda gemensamma resurser och akademisk kapacitet för utbildning av personal inom yrken som kräver kunskaper och färdigheter från olika områden som är viktiga för utvecklingen av ekonomin och samhället. Detta kommer att öka kvaliteten och effektiviteten i utbildningsprocessen.

I propositionen regleras under vilka villkor universitet ska ingå gemensamma lärandeavtal. Specialiteterna är från de oreglerade yrkena inom yrkesområden, för vilka varje lärosäte har ackreditering, motsvarande sin del av den gemensamma utbildningen.

Villkoren för antagning, studietider, fördelning av försörjningsmedel och utfärdande av examensbevis kommer att anges i ett avtal vars innehåll anges i lagförslaget.

Antagningen kommer att ske inom de godkända platserna för den samordnande gymnasieskolans yrkesledning. Universiteten kommer att kunna utfärda gemensamma examensbevis för genomförda utbildningsbevis.

En annan förändring möjliggör att den pedagogiska och vetenskapliga examen "Doktor" kan förvärvas genom arbete med ett forskningsprojekt. Doktorander ska utbildas under minst tre år i ordinarie form med kontrakt mellan lärosätet eller forskningsorganisationen och projektledaren. Samtidigt kommer de att få betalt enligt det arbete de utför och villkoren i kontraktet. Det kan vara många gånger högre än det nuvarande doktorandstipendiet på 500 BGN.

"Projekt"-doktoranderna kommer att antas efter utlysning av en tävling när som helst på året utanför de antal som godkänts av ministerrådet för respektive år.

De föreslagna ändringarna i högskolelagen kommer att påskynda utbildningen av specialister, även inom tvärvetenskapliga områden. De kommer också att hjälpa tillväxten av unga forskare, som behövs för att expandera den vetenskapliga verksamheten i landet och för utvecklingen av den innovativa ekonomin. Samtidigt ska kopplingen mellan lärosäten stimuleras för att uppnå högre kvalitet på undervisningen och vetenskapliga resultat, konstaterar Utbildningsdepartementet.

Två eller flera lärosäten för att tillsammans utbilda studenter och doktorander genom projektarbete föreslås i propositionen ...