Bbabo NET

Ekonomi & Business Nyheter

Volymen av tillstånd för bostadshus faller med 26 % på årsbasis i Rumänien

Rumänien (bbabo.net), - De rumänska myndigheterna utfärdade bygglov för 8,36 miljoner kvadratmeter bostadshus under de 12 månaderna som slutade i februari, 26 % mindre jämfört med föregående 12-månadersperiod och 24 % mindre jämfört med 2019, statistiken kontor INS meddelade.

Siffrorna bådar inte gott för segmentet bostadsbyggande, som redan nästan stannade 2023, drivet av höga räntor och allmän ekonomisk osäkerhet. Volymen av byggnadsarbeten på bostadshus förblev praktiskt taget konstant (+0,9 år/år) 2023, efter den årliga tillväxttakten på över 20 % år/år i genomsnitt 2019-2021.

Steget i volymen av bostadsutrymmen med ett tillstånd utfärdat under de senaste 12 månaderna var det djupaste i Bukarest och dess utkanter (Ilvov): -50 % å/å och -33 % jämfört med 2019.

Ändå koncentrerar huvudstadsområdet Bukarest fortfarande 21 % av området med ett bygglov utfärdat under de senaste 12 månaderna i hela landet, jämfört med en andel på 12,1 % av den totala befolkningen.

Volymen av tillstånd för bostadshus faller med 26 % på årsbasis i Rumänien